VAKIF SENEDİ

ANTALYA ÜNİVERSİTE DESTEKLEME VAKFI
ANTALYA

T.C.

ANTALYA 3.NOTERİ Y.NO. 001651

MİTHAT TUGAY

DÜZENLEME VAKFI SENEDİ

Bin dokuz yüz yetmiş üç senesi Şubat ayının üçüncü Cumartesi günüdür. 03.02.1973

Ben zirdeki imza ve mührün vazılı, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarının bahşeylediği salahiyetleri haiz Antalya 3 ncü noteri Mithat Tugay Antalya Tunca İşhanı kat 1 no.2 de dairemde vazife görmekte iken vaki davet üzerine tarafların kalabalık ve işin müstaveliyetine binaen ve talepleri üzerine Antalya Valilik makamına gelindi. Mezkur yerde yanıma gelen şahıs ve hüviyetleri aşağıda ad ve soyadları yazılı tanıkların tarifinden öğrendiğim ve halen Antalya Valisi ve 1923 tarihinde Ali ile Emine’den olma Vali Hüseyin Öğütçen ile yine Antalya’nın Manavgat kazasından çiftçi ve 1332 tarihinde Nuri ile Nakibe’ den olma Ahmet Uluçay ile yine Antalya’nın Alanya kazasından Doktor ve Alanya nüfusunda Sugözü mahallesinde kayıtlı ve 1339 tarihinde Hasan ile Emine İkbal’den olma Dr.Hüseyin Sipahioğlu ile yine Karabayır İşhanında Dr. Ve 1927 tarihinde Hüseyin ile Şerife’den olma Dr. Mustafa Özcan ile yine Antalya’ da Doktor 1927 tarihinde Ömer ile Havize’den olma Dr.Ali Güleç ile yine Antalya’da hastane caddesinde Dr.İbrahim ile Fatma’dan olma 1327 Mehmet Reşat Şerbetçioğlu ile yine Antalya’da doktor ve 1341 de Nazih ile Zehra’dan olma Dr.Rasih Nüzhet Bayık ile, yine Antalya’da doktor 1340 doğumlu Hüsnü ile Safiye’den olma Mehmet Hilmi Şifa ile yine Antalya’da 1340 doğumlu Antalya Devlet Hastanesi Başhekimi ve 1927 tarihinde Ahmet Hilmi ile Sıdıka’ dan olma Dr.Talat Özsancak ile yine Antalya Sigorta Hastanesinde doktor ve 1932 tarihinde Mustafa Cemal ile Vacide ‘den olma Dr.Erhan Ildız ile yine Antalya da Avukat ve Antalya barosu adına başkan ve 1341 tarihinde Ziya ile Nazmiye’den olma Avukat Osman Zeki Şeremet ile Yine Antalya’da Yük Müh. Ve 1927 tarihinde Mehmet Ali ile Fatma’dan olma Ahmet Ayhan Kemaloğlu ile yine Antalya’da Şarampol Caddesinde tüccar ve Balcılar Koll.Şirketinde izafeten ve münferiden imzaya yetkili olarak 1340 tarihinde Halil ile Şefika’dan olma Mehmet Zeki Balcı ile yine Antalya’nın Alanya kazası Oba köyünde çiftçi ve 1336 tarihinde Kemal ile Ematullah’ dan olma Hasan Cevdet Yılmaz ile yine Antalya’nın Hükümet caddesinde Sözen ap.K.4 de Avukat 1927 doğumlu Talat ile Mükerrem’ den olma Avukat Mehmet Adnan Sözen ile yine Antalya’nın yenikapı fener Caddesi Deniz aralığı çıkmazı No.1 de oturur 1318 tarihinde Reşit ile İsmetten olma Sedat Uluç ile yine Antalya’da tüccar 1322 tarihinde Halis ile İsmihan’dan olma Ömer Hakkı Göksoy ile yine Antalya’ da Karabayır İşhanında Avukat 1929 tarihinde Talat ile Mükerremden olma avukat Turhan Sözen ile yine Antalya’nın Hükümet caddesi Ahmet Şevki Zaman ve şeriki kollektif şirketi adına münferiden imzaya yetkili ortak ve 1317 tarihinde Salih ile Emine’den olma Ahmet Şevki Zaman ile yine Antalya’da tüccar 1920 tarihinde Hüseyin ile Nüzhet’ten olma Mehmet Ak ile yine Antalya’da Hastane caddesi No.62 de oturur 1319 tarihinde Ali Refik ile Emine’den olma Nadire Konuk ile yine Antalya’nın Cemal Bey yokuşu No.6 da oturduğunu söyleyen ve 1337 tarihinde Ali Rıza ile Nadire’den olma Aldemir Halil Konuk ile yine Antalya Barosunda kayıtlı avukat 1946 tarihinde Ahmet Mithat ile Perihan ‘dan olma Ahmet Fahrettin Tugay ile yine Antalya’da tüccar 1327 tarihinde Bekir ile Ayşe’den olma tüccar Salih Sipahioğlu ile yine Antalya’nın Serik caddesi No.196 da mukim olduğunu söyleyen ve Antalya Murtunagürlü köyü 146 hanede kayıtlı ve 1335 tarihinde Hüseyin ile Raziye’ den olma Recep Levent ile yine aynı yerde oturduğunu söyleyen ve aynı hanede nüfusa kayıtlı ve 1333 tarihinde Mehmet ile Zeliha’dan olma Fatmana Levent ile yine Antalya da eczacı 1932 de Mustafa ile Meliha dan olma eczacı Metin Kasapoğlu ile yine Antalya da Tüccar ve sinemacı ve 1934 de Tevfik ile Atiye’den olma Metin Çakallıklı ile Antalya Ticaret ve Sanayii Odası adına müştemian yetkililer Bşk.V. 1927 de Reşit ile Bahriyeden olma Kemal Kınay ile yine Genel Sekreter ve 1942 tarihinde İsmail ile Müyesser’den olma Nuri Çetin ile yine Antalya’da doktor 1331 tarihinde Nadir ile Emine’den olma doktor Naci Arun ile yine Antalya’nın Manavgat kazasında doktor ve 1327 tarihinde Fevzi ile Sıdıka’dan olma Dr.Asım Okur’lar bana müracaatla düzenleme VAKIF SENEDİ tanzimi istediler. Kendilerini bu işleri yapmaya yeterli gördüm.

Fatmana Levent’ten başkasının ve diğerlerinin okuma yazma bildiklerini ve adları yazılı şahıslar okuma yazma bilmediklerini beyan eylediler.

Antalya’da Antalya Noter odası katibi Mehmet oğlu 1330 doğumlu Rauf Öztürk ile yine Antalya’da Vali muavini Mehmet oğlu 1926 doğumlu Osman Orhan Adalıoğlu’lar tanık olarak hazır bulunuyorlardı. Bu tanıkların şahadette mani bir halleri olmadığı kendilerine sorularak anlaşıldı.

Bunun üzerine Antalya Valisi Hüseyin Öğütçen, Ahmet Uluçay ,Dr.Hüseyin Sipahioğlu, Dr. Mustafa Özcan, Dr.Ali Güleç, Dr.Mehmet Reşat Şerbetçioğlu , Dr.Nüzhet Bayık , Dr.Naci Arun, Dr.M.Asım Okur, Dr.Hilmi Şifa, Dr.İlhami Tankut, Antalya Devlet Hastanesi Başhekimi Dr.Talat Özsancak ,Dr.Erhan Ildız, Antalya Barosu adına Avukat Osman Zeki Şeremet , Yük Müh.Ahmet Ayhan Kemaloğlu, Balcılar Kollektif Şirketine izafeten Mehmet Balcı , Hasan Cevdet Yılmaz, Av.Mehmet Adnan Sözen ,Sedat Uluç,Ömer Hakkı Göksoy, Av.Mehmet Turhan Sözen ve şeriki koll. Şti. Adına Ahmet Şevki zaman, Mehmet Ak, Nadire Konuk, Aldemir Halil Konuk, Av. Mustafa Fahrettin Tugay, Salih Sipahioğlu, Recep Levent Fatmana Levent, Ecz.Metin Kasapoğlu, Metin Çakallıklı, Antalya Ticaret ve San. Odası adına BşkçV.Kemal Kınay ve Genel Sekreter Nuri Çetin’ ler söze başlayarak dediler ki:
 

BÖLÜM I


GENEL HÜKÜMLER

Vakfın Adı

Madde 1- Bu Vakfın adı Antalya Üniversite Destekleme Vakfı’dır.


VAKFIN HUKUKİ DURUMU

Madde 2- Antalya’da “Antalya Üniversite Destekleme Vakfı “ kendi organlarından başka hiçbir yere bağlılığı olmayan ancak Medeni Kanun ve Vakıflar Kanunundaki Usul ve Esaslar çerçevesinde teftiş makamının denetimine tabi olan gerçek ve tüzel kişiliği haiz bir kurumdur.


VAKFIN YERLEŞİM YERİ VE KURUCULARI

Madde 3- Vakfın yerleşim yeri ve yönetim merkezi Antalya il merkezidir. Vakfın adresi “Arapsuyu Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Saadet Apartmanı, No: 29, Kat: 2, Daire: 3, 07070 Konyaaltı / ANTALYA” dır.

Bu resmi senedin altında isim ve soyadları yazılı ve imzaları bulunanlar bu Vakfın kurucularıdır.


VAKFIN AMACI


Madde 4- Antalya’da kurulmuş ve kurulacak her türlü Üniversite, Fakülte, Akademi, Yüksek Okul ve Ön Lisans Okulları, Kreş, Çocuk Yuvası, Öğrenci Yurdu, Yetiştirme Yurdu, İlköğretim Okulu yapımına yardımcı olmak ve desteklemektir.

Vakıf bu amaca ulaşabilmek için:

1- Üniversitede öğrenim ve eğitimin başarılı bir seviyede yapılabilmesi için gerekli öğrenim ve eğitim binalarını yaptırır. Ve bunlar yapılıncaya kadar ihtiyaç duyulan bina ve yer temin eder ve kiralar.

2- Yurt içinde ve dışında öğretim üyesi ve görevlisi yetiştirilmesi için lüzumlu her türlü giderleri yapar.

3- Eğitim ve öğretim için her türlü araç ve gereçleri temin eder, ilmi ve mesleki araştırmalar için yurtiçi ve yurtdışı burslar verir.

4- Üniversiteye öğretim üyesi ve görevlisi temininde yardımcı olur.

5- Öğrencilere kütüphane ve spor tesisleri kurar.

6- Vakfın amacına uygun yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapar.

7- Vakfın gayesine ulaşılabilmesi için maddi ve manevi destek temin eder.

8- Amacın gerçekleşmesi için borç alır ve verir, maliki olduğu taşınmaz malları kiralar, satar ve/veya irtifak hakkı tesis eder. Bunun için özel yönetmelik yapar.

9- Üniversiteye alınan öğrencilerden yetenekli ve/veya öğrenim ve geçim masrafları yetersiz, Ön lisans, Lisans, Yüksek Lisans, Doktora öğrencilerine başarılarını sürdürdükleri sürece Üniversite ile koordineli çalışılarak karşılık gözetilmeksizin öğrenim bursu verir.

10- Vakıf, eğitim, kültür, spor, sağlık, bilimsel araştırma ve geliştirme konularında faaliyet gösterir.

11- Vakıf amaçlarını gerçekleştirmek için; şirket veya işletmeler kurar, işletir, işlettirir, kiraya verebilir, kurulu şirketlere, işletmelere ortak olabilir.
VAKFIN YÖNETİM MERKEZİ

Madde 5- Vakfın merkezi Antalya’dır. Gerektiği takdirde Türkiye dahilinde başka yerlerde şube açılabilir.
 

BÖLÜM II


MALİ HÜKÜMLER

Madde 6- Vakfa tahsis edilen mamelek:

Kurucular tarafından Vakfa 1.000.-(biner) TL. tahsis edilmiş ve para Antalya Vakıflar Bankasında açtırılan özel hesaba yatırılmıştır.


BAĞIŞLAR VE ÖDENTİLER

Madde 7- Vakıf amacına uyan ve Medeni Kanun ve Vakıflar Kanunundaki Usul ve Esaslar çerçevesinde doğrudan doğruya veya vasiyet yoluyla gerçek ve tüzel şahısların bağışlarını kabul edebilir.

Ayrı bir tahsis veya mevcut bir tesiste ayrı bir kısım kurulmasını gerektiren ve buna yeterli olan bağışlarla ortaya çıkarılan tesislere Yönetim Kurulu kararı ile bağış sahibinin adı verilebilir.

Yönetim Kurulu uygun görmediği bağışları kabul etmemeye yetkilidir.

Bağışlar şu esaslar dahilinde kabul edilir:

a) Vakfın mamelekine ilave mahiyette olanlar. (Bunlar nakit, menkul veya gayrimenkul mal ve hak şeklinde olabilir.)

b) Vakfın gayesine uygun her türlü bağış: Yönetim Kurulu bu bağışları Medeni Kanun ve Vakıflar Kanunundaki Usul ve Esaslar çerçevesinde hizmet ve işletmeler ödeneğine ilave eder, yoksa yeni bir yardım faslı açar. Ve belirli bir maksada da tahsis ve sarf edebilir.

c) Üyelerden alınacak giriş ve yıllık ödentiler.

VAKIF YEDEK AKÇESİ

Madde 8- Bir yıllık dönem içinde Vakıf fonlarının plasmanında ve Vakfa bağlı işletmelerden elde edilen safi gelir ile o yıl içinde yapılan maddi bağışların toplamı Vakıf yedek akçesinin hesabına esas olur. Bu gelirden yönetim giderleri ile Medeni Kanun ve Vakıflar Kanunundaki Usul ve Esaslar çerçevesinde bu amaçla harcama yapılabilir.

VAKIF FONLARININ PLASMANI

Madde 9- Vakfın mamelekine ilave mahiyetteki nakdi bağışlarla yıllık gelirden ayrılan yedek akçeler tahmini yıllık giderlerden artan yıllık gelir fazlaları, Yönetim Kurulu tarafından yakın emin ve en yüksek geliri sağlayacak şekilde her türlü yatırım araçları kullanılmak suretiyle değerlendirilir.

Belirli bir maksat için yapılan bağışlar maksadın tahakkukuna kadar derhal paraya çevrilebilecek kıymetlere yatırılır veya bankalarda değerlendirilir.

VAKFIN GELİRLERİNİN TAHSİS CİHETİ

Madde 10- Vakfın gelirlerinin en az % 90 ı Vakıf amaçları ile bu amaçlara ulaşılmasını sağlayacak ve Vakfın ayni ve nakdi malvarlığını arttıracak yatırımlara, en fazla % 10 ise yönetim ve idame masrafları ile ihtiyaçlara sarf ve tahsis edilecektir.

HESAP DÖNEMİ

Madde 11- Vakfın hesap dönemi 1 Ocak ’ta başlar 31 Aralık’ta sona erer. Vakıf hesaplarını bilanço esasına göre defter tutmak suretiyle yapar.

VAKIF MALLARINDA DEĞİŞİKLİK

Madde 12- Bağışlanan veya satın alma yoluyla iktisap edilen gayrimenkuller Genel Kurul kararı ile, iktisadi değerini ve verimliliğini büyük ölçüde ve devamlı olarak kaybetme durumuna düşecek olan menkuller ve değerler ise Yönetim Kurulu kararı ile ve Medeni Kanun ve Vakıflar Kanunu’ndaki Usul ve Esaslar çerçevesinde satılabilir. Elde edilen gelir 8 nci madde uyarınca değerlendirilir.

BÖLÜM III


VAKFIN YÖNETİMİ

Madde 13- Vakfın organları

Vakfın organları şunlardır;

a) Genel Kurul,

b) Yönetim Kurulu,

c) Denetçiler – Denetleme Makamı

VAKFIN ÜYELERİ VE GENEL KURUL

Madde 14- Vakfın 4 çeşit üyesi vardır.

Kurucu üye: Vakfın kurucuları veya Vakıf senedinde yazılı olduğu şekilde yerlerine tayin ettikleri kişilerden oluşurlar. Vakfa karşı ödenti yükümlülükleri yoktur.

Tabii üye: Antalya Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı, Akdeniz Üniversitesi  Rektörü, Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları ve Antalya Müftüsü Vakfın tabii üyeleridir. Herhangi bir ödenti yükümlülükleri yoktur.

Onursal üye: Vakfa, o yıl Genel Kurulun üyelik için saptamış olduğu üyelik giriş aidatının en az 100 katı büyüklüğünde nakit, menkul veya gayrimenkul mal ve hak şeklinde bağışta bulunmuş kişiler ve Vakfa üstün hizmette bulunanlar Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararıyla Vakfa “onursal üye” olabilirler. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü durumlarda Onursal Üyeliğin onayı için Olağanüstü Genel Kurul çağrısı yapabilir. Onursal Üyelerden ayrıca giriş ödentisi ve yıllık ödenti alınmaz. Onursal Üyeler, Kurucu Üyelerin sahip olduğu tüm haklara sahiptir.

Katılımcı üye: Vakfa 14/A maddesindeki şartlara uygun olarak  sonradan üye olmuş kişilerdir. Ölüm, istifa veya üyelikten çıkarılmaları halinde üyelikleri sona ermiş sayılır. Genel Kurul tarafından saptanan “üyeliğe giriş” ödentisini ve “yıllık” ödentileri ödemekle yükümlüdürler.  Üyelikleri başkasına devredilemez.

VAKFA YENİ ÜYE KABULÜ

Madde 14 A- Vakfa yeni üye kabulü için:

a) Üç Vakıf üyesinin Yönetim Kuruluna yazılı ve imzalı önerisi, (Aday üyeyi öneren üyelerden en az biri “Kurucu Üye” statüsünde olmalıdır) .

b) Adayın “Vakfa üye olmak istediğini” belirttiği imzalı başvurusu,

c) Adayın Vakıf merkezinden temin ederek doldurmuş olduğu  “Başvuru Formu”. ikametgâh belgesi, Nüfus Müdürlüğünce verilmiş vukuatlı nüfus kayıt örneği, 4 adet renkli vesikalık fotoğraf, sabıka kaydı.

d) Yönetim Kurulu, önerilen üyenin, Vakıf üyeliği ile bağdaşmayan bir hali olup olmadığını, Vakıf için yararlı olup olamayacağını araştırıp değerlendirerek başvuru tarihini izleyen 3 ay içinde karar verir. Gerek gördüğü durumlarda bu amaç için çalışan bir “üyelik komitesi” oluşturabilir,

e) Yönetim Kurulunun, önerinin kabul edilmesi kararını vermesi halinde durum aday üyeye yazılı olarak bildirilir ve aday üyeden, genel kurul tarafından saptanmış üyelik yükümlülüklerini yerine getirmesi istenir. Aday üye Yönetim Kurulu tarafından kendisine bildirilen yükümlülükleri 15 gün içerisinde yerine getirmek zorundadır. Yönetim Kurulu 15 gün içerisinde yükümlülüklerini yerine getirmeyenlerin adaylığını reddedebilir.

f) Yönetim Kurulu, tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş aday üyenin Vakıf üyeliğine kabul kararını toplanacak ilk Genel Kurulun onayına sunar. Genel Kurulun üyeliğe kabul kararını onaylaması halinde başvuranın Vakıf üyeliği kesinleşir. Vakfa “Katılımcı Üye” olacakların, sadece Vakfa üye olurken bir defa ödeyecekleri “üyeliğe giriş ödentisi” ve her yıl ödemekle yükümlü oldukları “yıllık ödenti”, Genel Kurul tarafından saptanır. Yıllık ödentilerin geç ödenmesi durumunda, üyelerin yıllık ödentilerine Genel Kurulun karar verdiği gecikme zamanı ve oranlarda faiz uygulanabilir. Üyelikleri onaylanmayanların varsa yapmış oldukları ödenti ve bağışları talep ettikleri takdirde faizsiz ve kirasız olarak iade edilir.

g) Vakfa dışarıdan alınacak üye sayısı, her yıl yapılan Genel Kurul tarafından saptanacaktır. Genel Kurul gerekli gördüğü hallerde alınacak yeni üye sayısını saptama yetkisini bir yıl için Yönetim Kuruluna devredebilir,

h) Yönetim Kurulunun üye adaylığının reddine ilişkin kararı ile Genel Kurulun üyeliğin kabulüne veya reddine ilişkin kararları kesindir.

i) Gerçek kişi olan Kurucu Üyeler ve Onursal Üyeler ölüm, istifa veya görev yapmaya mani hastalığı halinde vakıf Genel Kurulunda yerini almak üzere 3 aday ismini taşıyan kapalı ve imzalı zarf içindeki mektuplarını Yönetim Kurulu Başkanlığına verirler. Gerektiğinde, bildirilen 3 kişiden birisi Genel Kurulun onayından sonra Vakfın üyesi olur. Seçilen kişiler kendi adaylarını aynı şekilde bildirir. Kurucu Üyeler ve Onursal Üyeler lüzum gördüklerinde adaylarını değiştirebilir.

j) Vakfa ödenti borcu bulunan üyeler Genel Kurullara katılamazlar, vekaleten temsil edilemezler. Borçlu oldukları dönem içerisindeki seçme ve seçilme haklarını kaybederler. Ödenti borcu bulunan üyenin devam eden Yönetim Kurulu veya Denetçilik görevi bulunuyorsa, Genel Kurul bu görevi sona erdirebilir.


GENEL KURUL VE GÖREVLERİ

Madde 15- Genel Kurul, vakfın en yüksek karar organı olup, bu Vakıf Senedi ile kendisine verilen görevleri yerine getirir.

Genel Kurulun görevleri;

a) Yönetim Kurulu ve Denetçileri seçmek,

b) Vakfın Yıllık hesaplarını incelemek, değerlendirmek ve tasdik etmek, Yönetim Kurulunca hazırlanacak bütçeyi onaylamak, denetçi raporunu incelemek ve karara bağlamak,

c) 9 uncu madde uyarınca tahsisler hakkında yetki vermek,

d) Vakfa bağlı işletme ve kurumların iç yönetmeliklerini onaylamak,

e) Vakıf Resmi Senedi hükümlerini değiştirmek,

f) Yönetim Kurulunca sunulan konularda karar almak, Genel Kurul nezdinde yapılan itirazları karara bağlamak, Yönetim Kurulunu geçmiş yıl çalışma raporuna göre ibra etmek,

g) Vakfa üye almak, reddetmek veya çıkarmak,

h) Şube veya büro açılmasına, bunların yapacakları işlere ve yetki derecelerine karar vermek, kanunun Genel Kurula getirdiği vecibeler hakkında karar vermek,

i) Her yıl Vakfa alınacak üye sayısını, üye giriş ve yıllık ödentilerini saptamak.


GENEL KURUL TOPLANTILARI

Madde 16- Her yıl 1 Ocak ile Mart ayı sonuna kadar Genel Kurul, Yönetim Kurulu Başkanlığınca olağan toplantıya çağrılır. Yönetim Kurulu Başkanlığının müşterek kararlarıyla Denetçilerin veya Üyelerin ¼ nün isteği üzerine Genel Kurul Olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Toplantılar için yeterli çoğunluk; üyelerin yarısından 1 fazladır. Bu çoğunluk ilk toplantıda sağlanmazsa 1 hafta sonra yeterli çoğunluğa bakılmadan Genel Kurul toplantısı yapılır. Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararı ile Antalya’da toplanır. Toplantıların tarihi, gündemi, yeri en az 15 gün önceden üyelere taahhütlü mektup, kargo veya imza karşılığı verilen davetiyelerle duyurulur. Genel Kurul toplantılarında gündemde bulunmayan bir husus Genel Kurul çoğunluğunun oyları ile gündeme dahil edilebilir. Genel Kurul toplantılarını Yönetim Kurulu Başkanı açar. Yokluğunda Başkan Vekili açar. Toplantılar, Genel Kurul üyeleri arasından seçilecek bir başkan ve 2 yazmandan ibaret başkanlık divanınca yönetilir. Sonuçlar bir tutanakla tespit olunur.

Genel Kurul çoğunlukla karar verir. Yeni üyenin kabulü ve resmi senette değişiklik, gündemde gösterilmiş olması şartıyla ve ancak toplantıda bulunan 2/3 ünün oyları ile mümkündür. Genel Kurul toplantılarında gerçek kişi olan üyeler vekaleten temsil edilebilirler. Ancak bir kişi en fazla iki kişiye ait vekalet kullanabilir. Genel Kurul’da bulunan üyelerin 2/3 oylarıyla üyeliğe kabul edilenler, kabul edildikleri üyelik tipinin hak ve yetkilerine haiz olurlar. Bir tüzel kişi üyeliğe seçilirse o tüzel kişi namına temsilcileri olan gerçek kişi görev yapar. Genel Kurullarda divan heyetinin seçimi açık oy ve açık tasnif ile yapılır. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu seçimlerini ise gizli oy ve yedek adayların sıralamasını oy çokluğu tayin eder. Oylamadaki eşitlik halinde kur’a yoluyla eşitlik giderilir.


YÖNETİM KURULU

Madde 17- Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla kurucu üyeler arasından iki yıl görev yapmak üzere seçilecek dokuz asil, altı yedek üye, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nün göstereceği biri Rektör Yardımcısı ve diğeri Dekan unvanı ile görev yapan iki asil üye olmak üzere toplam on bir asil ve altı yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kurulu’nun görev süresi 2 (iki) yıldır. Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü tarafından bildirilecek Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi 1 (bir) yıldır.

Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü’nün Yönetim Kurulu’nda görev yapmak üzere bildireceği iki asil üyelerinin, en geç her yıl yapılacak Olağan Genel Kurul’da kurucu ve onursal üyeler arasından seçilecek Yönetim Kurulu üyelerinin seçimine geçilmezden önce, Genel Kurul Divan Başkanlığına yazı ile bildirilmesi gerekir. Bildirilmediği takdirde, bildirilmeyen Yönetim Kurulu üyeleri yerine, kurucu ve onursal üyeler arasından gizli oyla bildirilmeyen asil üye sayısı kadar üye, Genel Kurul tarafından seçilir.

Her yıl yapılacak Genel Kurul’da; takvim yılına göre tek sayı ile biten yıllarda Yönetim Kurulu’nda görev süresini tamamlayan beş üye, çift sayı ile biten yıllarda dört üye yenilenir.

Görev süresi bitmeden herhangi bir nedenle Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin yerine, görev yapacak Yönetim Kurulu üyesi, Yönetim Kurulu üyeliği sona eren üyenin seçildiği Genel Kurul’da seçilen yedek üye sıralamasına göre belirlenir.

Akdeniz Üniversitesi temsilcilerinden herhangi birisinin görev unvanı düştüğü takdirde, yerine aynı unvan ile görev yapan yeni bir üye bildirilir.

Yönetim Kurulu, seçiminden sonra yapacağı ilk toplantıda, kendi arasından bir başkan, bir başkan yardımcısı, bir genel sekreter ve bir sayman seçer.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

Madde 18- Yönetim Kurulu, Vakfın yetkili organı olarak, Vakfı yönetir. Temsil eder. Genel Kurulun yetkisine bırakılan işler dışında mevzuat ve vakıf senedi gereğince kendisine verilen bütün görevleri karara bağlar, yürütür ve aşağıdaki görevleri de yapar:


a) Yıllık bütçeyi ve çalışma raporunu hazırlar.

b) Vakfı resmi ve özel makamlarda temsile yetkili olacakları, Vakıf adına imzaya yetkili bulunacakları ve yetki derecelerini kararlaştırır.

c) Vakıfta ve işletmelerde uygulanacak yönetmelikleri hazırlar. İşletme tarifelerini ve yurttan ücretsiz faydalandırılacakların şart ve sayılarını saptar.

d) Vakfın kesin hesabıyla geçmiş çalışma yılı hakkında rapor hazırlar ve Genel Kurulun onayına sunar.

e) Vakfa ait kıymetlerin ve taşınmazların aynî bir hak ile yükümlenmesine karar verir.


YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Madde 19- Yönetim Kurulu en az 2 ayda bir toplanır. Ayrıca başkanlıkça lüzum görülen hallerde olağanüstü toplanır. Olağan toplantılar Yönetim Kuruluna başkanlıkça bildirilir. Olağan ve olağanüstü toplantılar için Yönetim Kurulu gündem bildirmek suretiyle davet edilirler.

Yönetim Kurulu, üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve toplantıda bulunanların çoğunluğu ile karar alır. Oyların eşit olması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Ancak yıllık bütçe ve çalışma programlarının hazırlanması, taşınmaz, tahvil ve hisse senedi alınması, Vakfa ait taşınmazla kıymetlerin satılması, taşınmazların ayni hak ile yüklenmesi, borçlanma, hisse senedi ve tahvillerin satılması, yönetmeliklerin kabulü ve değiştirilmesi, yeniden işletme ve tadil yatırımı yapılması ve Yönetim Kurulu görev bölümü yapılması kararlarında üye tam sayısının yarısından fazlasının oy kullanması (olumlu) şarttır.

Yönetim Kurulu üyeleri üst üste üç kere veya bir takvim yılı içerisinde aralıklı olarak 4 kere toplantılara mazeretsiz katılmamaları veya mazeretlerinin yönetim kurulunun çoğunluğu kararı ile geçersiz sayılmaları halinde üyelik sıfatlarını yitirirler. Yerine yedek üye geçer.


YÜRÜTME KOMİTESİ

Madde 20- Yürütme Komitesi sürekli çalışmayı gerektiren işler için Yönetim Kurulunun gözetim ve sorumluluğu altında görevleri ve yetkileri Yönetim Kurulunca tespit edilerek, Yönetim Kurulu Başkanı, Başkan Yardımcısı, Genel Sekreter ve Sayman üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu Başkanı Yürütme Komitesinin de başkanıdır. Yürütme Komitesi, Başkanının çağrısı üzerine en az 3 kişi ile toplanır. Kararlar çoğunlukla alınır. Eşitlik olduğu takdirde konu karar için Yönetim Kuruluna getirilir.

VAKIF YÖNETİMİNİN KADROSU VE BÜTÇESİ

Madde 21- Vakfın, Yönetim Kurulu ve Yürütme Komitesinin gözetimi ve denetimi altında Yönetim Kurulu arasından veya dışardan Yönetim Kurulunca 1 Genel Müdür, 1 Genel Müdür Yardımcısı, gerekli olduğu kadar Memur, Danışman, Hukuk Müşaviri, Muhasebeci, Mali Müşavir, Yeminli Mali Müşavir ve İç Denetçi istihdam edebilir.

Yönetim Kurulu bu teşkilatı kurarken tasarruflu bir şekilde hareket eder. Kadroları ve ücretleri saptar.

DENETÇİLER TEFTİŞ MAKAMI

Madde 22- Vakıf ilgili kanun hükümleri dairesinde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ nün denetimine bağlıdır. Ayrıca Genel Kurul kendi içinden iki yıl için 2 asil, 2 yedek denetçi seçer. Denetçiler Vakfın defter, hesap ve yazışmalarını dilediği zamanlarda inceler. Vakıf Senedine, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına, muhasebe esaslarına aykırılık görürse durumu derhal Yönetim Kuruluna bildirir. Hazırlayacakları yıllık raporları Genel Kurul toplantılarından önce Yönetim Kurulunun sunduğu raporla birlikte üyelere gönderir. Denetçiler uzmanlık gerektiren konularda Yönetim Kurulunun karar vereceği ücretle o konunun uzmanı kişileri görevlendirebilirler.

HUZUR HAKLARI

Madde 23 – Vakfın organlarına seçilenler çalışmaları karşılığında ücret almazlar.

VAKFIN SONA ERMESİ

Madde 24- Vakıf, amacının gerçekleşmesi olanaksız hale geldiği ve değiştirilmesine de olanak bulunmadığı takdirde veya Vakıf Genel Kurulunun oy birliğiyle vereceği kararlarla fesih edilebilir. Bu halde tasfiyeye gidilir.

Madde 25- Vakıf nihayete erdiği veya tasfiyesine mahkemece karar verildiği takdirde o tarihteki Yönetim Kurulu, Tasfiye Kurulu mahiyetinde olarak tasfiyenin sonuna kadar görevine devam eder.

Mahkemenin tasfiye kararında Yönetim Kurulunun tasfiyeye devamı mahzurlu görülürse Tasfiye Kurulunu kurma hususunda mahkemenin kararı esas olur. Vakfın tasfiyesi sonunda kalan mal varlığı o tarihteki duruma göre genel kurulun tercih edeceği aynı amaçlara yönelen diğer bir vakfa veya müesseseye devredilir.

Madde 26- Vakıf Türk Medeni Kanununun 105 nci maddesine göre tescilini müteakip tüzel kişilik kazanır.

VAKIF ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

Madde 27-


a ) Yerine aday üye bildirmemiş olan Kurucu ve Onursal Üyeler için; Yönetim Kurulu bu üyenin mirasçılarına bir yazı yazarak durum hakkında bilgi verir ve kendilerinden 3 (üç) ay zarfında vakfı kimin temsil edeceğinin, tüm mirasçılar tarafından onaylanmış, şayet tüm mirasçıların onayı alınamazsa en fazla mirasçının onayladığı mirasçının üye olacağına ilişkin noter tasdikli yanıtını beklediğini bildirir. Söz konusu yanıtın gelmemesi durumunda üyelik hakkı ortadan kalkar.

b ) İstifa eden üyeler, istifa ettikleri yıla ait yıllık ödenti ve varsa geçmiş yıllara ait ödenti borçlarını ödemekle yükümlüdürler. Ödenti borcu bulunan üyeler hakkında yapılacak olan yasal işleme karar verme yetkisi Genel Kurula aittir.

c ) Adreslerine ulaşılamayan (16. maddedeki duyuru yöntemleriyle adreslerinde bulunamayıp davetiyelerin 3 defa iade edilmesi ve nüfusa dayalı adresleri tespit edilip bu adreslerine davetiye gönderilip bir kez daha iade edilmesi durumunda) üyeler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararıyla üyelikten çıkartılabilirler.


d ) Genel Kurul toplantılarına (Olağan, Olağanüstü) üst üste 4 defa mazeretsiz veya mazeretlerinin Yönetim Kurulunun çoğunluğunun kararı ile geçersiz sayılmaları halinde katılmayan üyeler Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun kararıyla üyelikten çıkartılabilirler.

e) Vakıf senedine ve amaçlarına aykırı davrananlar, yıllık ödentilerini Yönetim Kurulunun yapmış olduğu iki yazılı uyarıya rağmen ödemeyenler, Yönetim Kurulunun önerisi ve Genel Kurulun 2/3 ünün kararı ile üyelikten çıkartılabilirler. Üyelikten çıkarılanların, eğer varsa Vakıf organlarında yapmakta oldukları görev sona ermiş sayılır. Bulundukları üyelik türüne ve yapmakta oldukları göreve ait tüm haklarını kaybederler.


GEÇİCİ MADDE- Aşağıda isimleri yazılı şahıslar, ilk genel kurul toplantısına kadar Yönetim Kurulu ve denetçilik görevini ifa etmek üzere seçilmişlerdir.


YÖNETİM KURULU

Antalya Valisi Hüseyin ÖĞÜTÇEN

Dr. Hüseyin SİPAHİOĞLU

Dr. Erhan ILDIZ

Av.Osman Zeki ŞEREMET

Sedat ULUÇ

Ahmet Şevki ZAMAN

Mehmet AK

Metin ÇAKALLIKLI

Metin KASABOĞLU

DENETLEME KURULU

Av.M. Fahrettin TUGAY

Kemal KINAY

diye sözlerini bitirdiler. Yazılan işbu düzenleme Vakıf senedi’ni okumaları için kendilerine verdim Okundu. Okunduktan sonra taraflar yazılanı arzularına uygun bulunduğunu tanıklar huzurunda beyan eylediler.

Tanıklar da tarafları bu işlemi yapmaya tarafları yeterli gördüklerini beyan etmeleri üzerine iş bu düzenleme Vakıf senedi altı hepimiz tarafından imzalandı ve mühürlendi. Sol baş parmak basıldı. Bindokuzyüzyetmişüç senesi Şubat ayının üçüncü Cumartesi günüdür.03.02.1973.

Antalya Valisi-HÜSEYİN ÖĞÜTÇEN imza

Çiftçi –AHMET ULUÇAY imza

Dr. HÜSEYİN SİPAHİOĞLU imza

Dr. MUSTAFA ÖZCAN imza

Dr. ALİ GÜLEÇ imza

Dr. MEHMET REŞAT ŞERBETÇİOĞLU imza

Dr. RASİH NÜSHET BAYIK imza

Dr. MUHARREM NACİ ARUN imza

Dr. MUSTAFA ASIM OKUR imza

Dr. MEHMET HİLMİ ŞİFA imza

Dr. İLHAMİ TANKUT imza

Dr. Antalya Devlet Hastanesi Başhekimi- TALAT ÖZSANCAK imza

Dr. ERHAN ILDIZ imza

Antalya Barosu adına Başkan Av.OSMAN ZEKİ ŞEREMET imza

Yüksek Mühendis- AHMET AYHAN KEMALOĞLU imza

Balcılar Tic.Koll.Şti izafeten

Münferiden imzaya yetkili ortak MEHMET ZEKİ BALCI imza

Güney Koll.Şti. ne izafeten

Münferiden imzaya yetkili ortak MAHMUT KONUK İmzada bulunmadı

Çiftci-Alanya Oba köyü HASAN CEVDET YILMAZ imza

Hükümet Cad. Sözen apt.K.4 Ant.Av.MEHMET ADNAN SÖZEN imza

Çiftci-SEDAT ULUÇ imza

Tüccar- ÖMER HAKKI GÖKSOY imza

Av.AHMET TURHAN SÖZEN imza

Ahmet Şevki Zaman Koll.Şti.adına AHMET ŞEVKİ ZAMAN imza

Tüccar- MEHMET AK imza

NADİRE KONUK imza

ALDEMİR HALİL KONUK imza

Av.MUSTAFA FAHRETTİN TUGAY imza

Tüccar SALİH SİPAHİOĞLU imza

Bahçıvan-RECEP LEVENT imza

Ev Hanımı FATMANA LEVENT imza ve parmak izi

Eczacı-METİN KASAPOĞLU imza

METİN ÇAKALLIKLI imza

Ant.Tic.Ve San.Odası adına Bşk.V.KEMAL KINAY imza

Ve Genel sekreter NURİ ÇETİN imza

RAUF ÖZTÜRK imza

OSMAN ORHAN ADALIOĞLU imzaBu vesikanın 03 Şubat 1973 tarih ve 001651 nolu aslına uygun bulunduğunu ve harç pullarının da daire nüshasına yapıştırılmış olduğunu tasdik ederim.

ANTALYA 3. NOTERİ

MİTHAT TUGAY Mühür ve İmza
 

Burs başvuruları için detaylı bilgi

YUKARI