DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ DESTEĞİ

ANTALYA ÜNİVERSİTE DESTEKLEME VAKFI
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ YURTDIŞI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA DESTEĞİ
İLKE VE UYGULAMA YÖNETMELİĞİ

I-DAYANAK VE KAPSAM:
            Bu İlke ve Esaslar Antalya Üniversite Destekleme Vakfı'na ait Resmi Senedin 4. Maddesi’nin 2. ve 3. bentlerine dayanarak hazırlanmıştır. Antalya’daki üniversitelerin herhangi birinde görevli Doktor Öğretim Üyelerinin yurtdışında gerçekleştirecekleri her türlü eğitim ve araştırma amaçlı çalışmalarına maddi destek sağlanması hedeflenmiştir.

II-DESTEK VERME KOŞULLARI:

Madde 1-
Başvuru sahibi,
 1. Başvuru tarihinde Antalya'daki Üniversitelerden birinde Doktor Öğretim Üyesi olarak görev yapıyor olmalıdır. (Başvuru tarihi ile destek verilme karar sürecinde doçent kadrosuna alınanlar hariç, doçent olarak görev yapanlar bu programa başvuramazlar.)
 
 1. Başvuru tarihinde, yurtdışındaki bir kurumdan alanı ile ilgili çalışma yapabilmesine imkan sunan bir kabul belgesi/davet mektubu almış olmalıdır. (Birimin faaliyet alanına göre araştırma, eğitim, tasarım v.b. projesi dahil, yabancı dil öğrenimi hariç) Yurtdışında çalışma ziyaretinde bulunacağı kurum ile halihazırda ortak projesi olan adaylara öncelik verilir. Aday başvuru sırasında:
 
 1. Başvuru dilekçesi,
 2. Görev yerini ve görev unvanını tevsik eden akademik belge,
 3. Özgeçmiş ve yayın listesi,
 4. Davet mektubu,
 5. Yabancı dil belgesi (Planlanan çalışmada kullanılacak yabancı dili, araştırmayı yürütebilecek düzeyde bildiğini gösteren belge),
 6. Kısa araştırma önerisi metni,
 7. Yurtdışına araştırma ziyareti ile ilgili motivasyonunu ve ziyaretin gerekliliğini, şahsı, bölümü ve Ülkemiz bilim camiasına katkılarını belirten gerekçeli raporunu Vakıf ‘a teslim etmelidir. Bu rapor kısa ve alan dışından kişilerce anlaşılabilir olmalıdır.
 1. Araştırma konusu ile ilgili Vakıf desteği kazanan öğretim üyesi, bu süreçte ve ilgili konunun devamında yapacağı hertürlü bilimsel çalışmada, Vakıf'tan almış olduğu desteği vicdani yükümlülüğü olarak kabul eder.
  
Madde 2-  
Bir eğitim öğretim yılı içerisinde her bölüm veya programdan aynı anda olmamak koşuluyla en fazla iki Doktor Öğretim Üyesi gönderilebilir. Aynı bölümden birden fazla başvuru olması halinde, komisyon, adayların yabancı dil puanlarını ve daha önce bir yıldan fazla yurt dışında kalmamış ya da diğerine göre daha az kalmış olmalarını göz önünde bulundurarak değerlendirme yapacaktır. Madde 5-b) hükmü hariç, aynı eğitim yılı içerisinde, aynı kişiye, aynı konuda ikinci kez destek verilemez.
 
Madde 3-
Doktorasını yurtiçinde yapmış olanlara öncelik verilir.

Madde 4-
Başvurular adayın kendisi tarafından (c) bendinde belirtilen belgeler ile birlikte, Vakıf'a şahsen yapılmalıdır. Başvurular, Komisyon tarafından Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarının son iş günleri olmak üzere yılda 4 (kez) toplu olarak değerlendirilir. Aday tarafından, geçerli mazeret belirtilmeksizin 6 (altı) ay içerisinde alınmayan destekler iptal edilir.

Madde 5-
 1. Destek süresi en fazla 6 (altı) aydır. Verilmekte olan destek bir defadan fazla uzatılamaz ve uzatma süresi 6 (altı) aydan fazla olamaz.
 2. Kişinin yurtdışı programda kaldığı süreyi uzatabilmesi için; uzatma istemini gerekçeleriyle birlikte belgeleyerek süre bitiminden en az 1 (bir) ay önce Vakıf'a başvuruda bulunmalıdır. Başvuru sahibi destek aldığı döneme ait çalışmalarını özetleyen raporunu, süre uzatım başvuru gerekçesini, ek sürede yapacağı araştırma ve çalışmaların özetini (iş zaman çizelgesi), yurtdışı akademik birimin bu hususları teyit eden yazısını, Vakıf ‘ın gerekirse talep edebileceği diğer belgeler ile birlikte başvurusuna eklemelidir.   Vakıf Yönetim Kurulu bu başvuruyu gerekirse ilgili birimlerden görüş isteyerek değerlendirir.
 
Madde 6-
 1. Kişi başına ödenecek aylık destek miktarı her yıl için Vakıf Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 2. Yurtdışına gidiş ve dönüş uçak biletleri ve sağlık sigortası, Vakıf'ın bu programı kapsamında karşılanmaz.
 3. Başvurusu kabul edilen adayın destek miktarı, destek başlangıç tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, bayram ve resmi tatiller haricinde her ayın ilk 10 (on) günü içerisinde, adı aday tarafından bildirilecek bir bankada, desteği alacak olan kişi adına açılmış vadesiz Türk Lirası hesabına yatırılacaktır.
 4. Aday, komisyon tarafından mülakata alınacaktır. Mülakat tarihi, komisyon tarafından belirlenecek ve adaya bildirilecektir. Mülakat tarihi, gerekirse adayın yurtdışına gidiş tarihine göre öne alınabilir.
 
Madde 7-
Kişi yurda dönüşünü takiben 3 (üç) ay içerisinde, yurt dışında bulunduğu süre içerisinde yapmış olduğu eğitim veya bilimsel çalışmayla ilgili detaylı bir raporu ve yurt dışında eğitimini/çalışmasını yürütmüş bulunduğu kurum veya kurumlar tarafından onaylanmış eğitiminin/çalışmasının sürecini, amacını ve sonucunu belirten resmi bir yazıyı Vakıf'a sunmak zorundadır. Ayrıca, gidiş ve dönüş uçak biletlerinin aslı veya noter onaylı fotokopileri Vakıf'a iletilmelidir. Yurt dışında son ay almış olduğu ödeneğin, yurtdışı programda çalışılmayan günlere ait miktarı da bu belgelerle birlikte Vakıf'a iade edilmelidir.
Madde 8-
Yurt içinde başka kurum ve kuruluşlardan (yurtdışına gidiş ve dönüş uçak biletleri ile sağlık sigortası masrafları hariç) aynı anda destek alan Doktor Öğretim Üyeleri bu destekten yararlanamazlar. Herhangi bir başka kurumdan destek alanlar, eğer aynı zaman dilimi içerisinde Vakıf'tan da destek almışlarsa, diğer desteğin başlamış olduğu tarihten sonraki ödeneklerini kendilerine bir bildirimde bulunulmasını beklemeden, 15 (onbeş) gün içerisinde Vakıf'a iade etmek zorundadırlar.
Madde 9-
Destekten yararlanan kişilerin, desteği amacı dışında kullanmak, gereği gibi kullanmamak vb. herhangi bir haklı nedenle ödeneklerinin tamamını veya bir kısmını Vakıf'a iade etmeleri gereğinin sonradan ortaya çıkması durumunda; geri ödeme nedenleri ve ödenecek miktar Vakıf tarafından kişiye yazılı olarak bildirilir. Geri ödeme, adayın desteği almış olduğu yıl ödenmiş olan destek miktarına göre değil, Vakıf tarafından geri ödemenin istendiği yıl için saptanmış aylık destek miktarına göre hesaplanır ve kişiye tebliğ edilmesinden sonra 15 (onbeş) gün içerisinde yapılmalıdır.
III-KOMİSYON OLUŞTURULMASI VE ADAYLARIN SEÇİMİ
 1. Yurtdışına eğitim ve araştırma amaçlı verilecek maddi destek için başvuruları değerlendirmek ve sonucunu Vakıf Yönetim Kuruluna sunmak üzere; Vakıf Yönetim Kurulu tarafından; her akademik yıl için, 2 (iki) asil 1 (bir) yedek Vakıf üyeleri arasından ve 3 (üç) asil 2 (iki) yedek Antalya´daki üniversitelerden herhangi birisinden seçilmiş öğretim üyelerinden oluşan, toplam 5 (beş) kişilik bir komisyon oluşturulur. Üniversite öğretim üyeleri, ilgili Rektörlük Makamınca her yıl Temmuz ayı içerisinde Vakıf'a bildirilir.
 2. Komisyonun görev süresi akademik yıl bitiminde sona erer. Komisyon üyeleri aynı göreve Vakıf Yönetim Kurulu tarafından tekrar seçilebilirler.
 3. Destek alacak Doktor Öğretim Üyelerinin son seçimi Komisyonun önermiş olduğu adaylar arasından Vakıf Yönetim Kurulu tarafından yapılır.
 4. Vakıf Yönetim Kurulu neden belirtmeksizin o dönem için hiç bir adayı seçmeme hakkına sahiptir.
 5. Vakıf Yönetim Kurulu, Komisyonun önerisi kendisine ulaştıktan sonraki ilk toplantısında değerlendirmesini yaparak destek alacak Doktor Öğretim Üyelerini belirler. Belirlenen kişileri Vakıf'ın internet sitesinde duyurur. Ayrıca kendilerine ve üniversitelerine yazı yazarak bilgilendirir.
 6. Komisyon, gerekli gördüğü takdirde, adayların başvurularını değerlendirmek üzere bilimsel alt komisyonlar oluşturabilir
IV-SON HÜKÜMLER
YÜRÜTME
Bu ilke ve esasları Antalya Üniversite Destekleme Vakfı yürütür. Antalya Üniversite Destekleme Vakfı’nın Yönetim Kurulu kararı marifetiyle, maddi desteği devam ettirme veya ettirmeme, nitelik, ilke ve hükümlerinde her türlü değişiklikleri yapma hakkı mahfuzdur.
YÜRÜRLÜK
Yürürlükteki bu ilke ve esaslar 15/03/2018 tarihinde güncellenmiştir.
Örnek Başvuru Dilekçesi:
           
ANTALYA ÜNİVERSİTE DESTEKLEME VAKFI
YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI’NA
Akdeniz Üniversitesi ………………………………………………… Fakültesi/Yüksekokulu ………………………………………………………………………………….. Bölümünde öğretim görevlisiyim.  …………………………………………………………………………………..konusunda eğitim ve araştırma yapmak üzere, ……………………………............................ Üniversitesi’nden davet almış bulunmaktayım.
Vakfınızca verilen yurtdışı eğitim ve araştırma desteğinden “Doktor Öğretim Üyesi Yurtdışı Eğitim ve Araştırma Desteği İlke ve Uygulama Yönetmeliği” kapsamında ve……………………./…….. ..………….  tarihleri arasında olmak üzere toplam ……….. ay/gün süre ile yararlanmak istiyorum.
Gereğini saygılarımla arz ederim.                                          Unvan-Ad-Soyad-İmza
 
Adres     :
Telefon  :
GSM     :
E-posta   :
 
EKLER:
1-Davet mektubu,
2-Özgeçmiş,
3- Görev yerini ve görev unvanını tevsik eden akademik belge,
4-Araştırmanın gerekçesi,
5-Araştırma önerisinin özeti,
6-Dil Puanı
 

Burs başvuruları için detaylı bilgi

YUKARI