BURS YÖNETMELİĞİ

 

ANTALYA ÜNİVERSİTE DESTEKLEME VAKFI

YURT İÇİ BURS VE ÖDÜL YÖNETMELİĞİ

 

BAŞLANGIÇ

 

ANTALYA ÜNİVERSİTE DESTEKLEME VAKFI,  Antalya’daki Üniversitelerden herhangi birinde okuyan, kendisinin ve ailesinin maddi imkanları yetersiz olmasına rağmen resmi veya özel bir kurumdan burs alamamış başarılı öğrencilere karşılıksız burs ve eğitim, kültür, spor, sağlık, bilimsel araştırma ve geliştirme konularında gelişime katkı sağlayan öğrencilere ödül vermektedir. Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı, demokratik ve laik düzene inanmış ülkesini seven sağlam karakterli, başarılı ve/veya örnek bir öğrenci olmak, bu burslara ve ödüllere aday olmanın değiştirilemez şartıdır.

 

 

BİRİNCİ KISIM

GENEL HÜKÜMLER

Madde - 1 - Kapsam

 

Bu yönetmelik Antalya Üniversite Destekleme Vakfı’nın burs ve ödülleri ile ilgili hükümleri kapsar.

 

Madde - 2 –

 
 1. Amaç

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı’nın öncelikli amaçlarından biri; Antalya’da kurulan Üniversitelerden herhangi birinde okuyan başarılı ancak öğrenim ve geçim masraflarını karşılayacak yeterli geliri olmayan öğrencilerin eğitim ve öğrenimlerini sağlamak için nakdi ve/veya ayni olarak karşılıksız yardımlar yapmaktır.  

 

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı’nın diğer bir amacı ise; Antalya’da kurulan Üniversitelerden herhangi birinde okuyan ve eğitim, kültür, spor, sağlık, bilimsel araştırma ve geliştirme konularında gelişime katkı sağlayan başarılı ve örnek öğrencileri teşvik etmek amacıyla ödüller ihdas etmektir.

 
 1. Görev

Vakıf; Antalya’daki Üniversitelerden herhangi birinde okuyan T.C. uyruklu, resmi veya özel bir kurumdan burs almayan, Ön Lisans, Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerine karşılıksız öğrenim ve yurt bursları ve ödüller verir.

 

Madde -3- Tanımlar

 

Vakıf : Antalya Üniversite Destekleme Vakfı’nı,

Yönetim Kurulu : Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Yönetim Kurulu’nu,

Üniversite : Vakıf senedinin 4. Maddesi gereğince Yönetim Kurulunca uygun görülecek üniversiteleri,

Öğrenci : Antalya ili sınırları içinde öğrenim gören yükseköğrenim öğrencisini,

Burs : Bu Yönetmelik hükümlerine göre, öğrenciye karşılıksız yapılan nakdi ve/veya ayni yardımı,

Ödül : Ödül heykelciği ve/veya para ödülü ve/veya hediye,

 

Burs/Ödül Komisyonu : Burs başvurularını ve/veya ödül adaylarını değerlendirerek nihai karar için Vakıf Yönetim Kuruluna önermek üzere Yönetim Kurulu tarafından gerekirse  akademik yıl başında veya müteakiben oluşturulan komisyonu,

Başarı (Yeterlik) : Öğrencinin burs isteğinde bulunduğu tarihte, yüksek öğretim kurumuna girişte aldığı puan ve puan türü, ara sınıfta ise yıl sonu başarı durumunu,

Öğrenim Süresi : Öğrencinin öğrenim gördüğü öğretim kurumunun hazırlık sınıfı dahil öğrenim süresini, ara sınıf öğrencilerinin ise öğretim kurumuna giriş tarihi itibariyle kalan öğrenim süresini,

  Aday (Ödül) : Eğitim, kültür, spor, sağlık, bilimsel araştırma ve geliştirme konularında gelişime katkı sağlayan başarılı ve örnek öğrenciyi,

İfade eder.
 

İKİNCİ KISIM

 

Birinci Bölüm

BURS TÜRLERİ

Madde – 4-

 

Vakıf tarafından her yıl yeniden tespit edilecek kontenjan ve tutarda karşılıksız verilecek  başlıca burs türleri şunlardır:

 1. Ön Lisans bursları,

 2. Lisans bursları,

 3. Yüksek Lisans bursları,

 4. Doktora bursları,

 5. Yurt bursları

 

Yönetim Kurulu burs türlerinde değişiklik yapmaya yetkilidir.

 

İkinci Bölüm

 

ADAYLIK KOŞULLARI

 

Madde - 5 – Maddi İmkandan Mahrum Olmak

 

Ancak maddi imkandan mahrum olduğunu kabul ve beyan eden öğrenci Vakıf bursuna aday olabilir. Bunun için her aday ailesinin ve kendisinin malvarlığı ve gelir durumunu tam olarak beyan eder.

 

Bilgilerin eksik ve yanlış olarak verildiği tespit edildiği takdirde burs Vakıf tarafından kesilir.

 

Burs almaya başladıktan sonra maddi durumu iyileşen öğrenci, bursunun kesilmesini ister.

 

Madde - 6 - Asgari Başarı Koşulları

 
 1. Ön Lisans ve Lisans Bursları

 

Vakıf bursları yükseköğrenim kademesinde hazırlık, birinci sınıf veya ara sınıf öğrencilerine verilir. Dağıtımında sınıf önemli değildir; maddi imkandan mahrum olan daha başarılı adaya öncelik tanınır.

 

Bursun tahsisi için gerekli başarı koşulları aşağıda gösterilmiştir:

 
 1. Birinci Sınıflar İçin:

 

Burs, başvuranların maddi imkanlarının eşit yetersizlikte olması halinde fakülte veya yüksekokula giriş puanı sırasına göre daha başarılı  olan adaya tahsis edilir. Bunun için her öğrenci ÖSYM Sonuç Belgesi onaylı örneği ile giriş sırasını gösterir öğretim kurumu belgesini, ilgili diğer belgeler ile birlikte Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Burs Başvuru Formuna ekler ve Vakfın duyurusunda bildireceği yere teslim eder.

 
 1. Ara Sınıflar İçin:

 

Burs, alt yıl veya yarıyıl normal eğitim programının derslerinden yıllık genel ağırlıklı not ortalaması a) 100 lük sistem üzerinden değerlendiren Fakülteler için 60 b) 4 lük sistem üzerinden değerlendiren Fakülteler için 2,5 olup bir üst yıla veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan adaya tahsis edilir. Öğrencinin başarısız ders sayısı en fazla 2 (iki ) olabilir. Başarı derecesi yüksek olan adaya öncelik tanınır. Bunun için her ara sınıf adayı bulunduğu yıl veya yarı yıl derslerinden aldığı notları,  bütün derslerin genel ağırlıklı not ortalamasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesini Burs Başvuru Formuna ekler ve Vakfın duyurusunda bildireceği yere teslim eder.

 
 1. Yüksek Lisans Bursları

 

Üniversitelere bağlı enstitülerde lisansüstü eğitim yapan başarılı ve maddi imkanı kısıtlı olan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir. Lisans bitirme genel not ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olan istekliler arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan aday Burs Komisyonunca Yönetim Kurulu’na önerilir.

 
 1. Doktora Bursları

 

Üniversitelerde doktora eğitimi alan başarılı, maddi imkanları kısıtlı ve hiçbir yerde çalışmayan öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız burs verilir. Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3,5 veya 100 üzerinden en az 85 olan istekliler arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan aday Burs Komisyonunca mülakattan geçirilerek Yönetim Kurulu’na önerilir.

 
 1. Yurt Bursları

 

Bu maddenin yukarıdaki hükümleri gereğince asgari başarı koşullarına sahip maddi imkanı kısıtlı kız öğrencilere başvurmaları halinde karşılıksız yurt bursu verilir. Yapılan değerlendirme sonucunda, istekliler arasından başarı ortalaması sıralamasına göre önde olan aday Burs Komisyonunca Yönetim Kurulu’na önerilir.

 

Üçüncü Bölüm

 

BURS TAHSİSİ VE UZATMA

 

Madde -7- Bursun Süresi

 

Burslar genel ilke olarak Ekim-Haziran arası 9 ay süre ile verilir.

Bu yönetmelik hükümlerine göre başarısı tespit edilen öğrencinin bursu ertesi öğretim yılı da devam eder.

 

Her hâlükârda burs süresi; Ön Lisans öğrencileri için 2 yılı, Tıp Fakültesi (6 yıl) ve Diş Hekimliği Fakültesi (5 yıl) öğrencileri hariç tüm Lisans öğrencileri için 4 yılı, Yüksek Lisans öğrencileri için 2 yılı, Doktora öğrencileri için ise 1 yılı geçemez.  

 

Madde -8- Burs Komisyonu

Yönetim Kurulu her akademik yıl başlangıcından önce yapılacak Yönetim Kurulu toplantısında, puantaj çizelgesinin güncellenmesi, başvuruların kabulü, değerlendirilmesi ve burs tahsis raporunun nihai karar için Yönetim Kuruluna  önerilmesi görevini yapacak bir Burs Komisyonu oluşturarak çalışma şeklini belirler.

Burs Komisyonu;  Yönetim Kurulu üyeleri, Vakıf kurucu üyeleri ve/veya Vakıf çalışanları arasından seçilen 5 asil ve 2 yedek üyeden oluşur.

 

Madde -9 - Burs Duyurusunun Öğrencilere İlanı

 

Vakıf burs duyurusunu uygun göreceği araçlarla yapar.

 

Madde - 10- Burs Başvuru Formu

Vakıf bursları için başvuru, Burs Başvuru Formu ile yapılır. İkinci bölümde sıralanan adaylık koşullarını taşıyan istekli her öğrenci, Burs Başvuru Formunu doldurur ve gerekli belgeleri ekleyerek Vakıf tarafından duyurulacak başvuru süresi içerisinde Vakfa veya Vakfın belirleyeceği yere  teslim eder.

 

Madde -11-  Burs Başvuru Formuna Eklenecek Belgeler

 

Burs Başvuru Formuna eklenecek başarı belgeleri aşağıda gösterilmiştir:

 
 • Ön Lisans ve Lisans öğreniminin 1. sınıfına yeni başlayan öğrenci için: ÖSYM sonuç belgesi fotokopisi,

 • Öğretim kurumuna girişteki başarı sırasını gösterir öğretim kurumu belgesi,

 • Ön Lisans ve Lisans öğrenimi ara sınıf öğrencisi için: Bulunduğu yıl veya yarıyıl derslerinden aldığı notları,  bütün derslerin genel not ortalamasını, sınıf içindeki başarı sırasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesi;

 • Yüksek lisans için: Lisans bitirme derecesini ve yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir öğretim kurumu belgesi;

 • Doktora için;  Yüksek Lisans bitirme derecesini ve doktora eğitimine kabul edildiğini gösterir öğretim kurumu belgesi,

 • Yurt bursu için: Bu maddenin yukarıdaki hükümleri gereğince alınacak öğrenci belgesi ve öğrencinin yurda kayıt yaptırdığına dair onaylı belge,

 • Vakıf tarafından istenebilecek diğer belgeler.

 

Madde -12-  Başvuru

Vakıf bursları için başvurular, Vakıf internet adresinden tedarik edilecek Burs Başvuru Formu ile yapılır. Bu yönetmeliğin ikinci Bölümünde sıralanan adaylık şartlarını taşıyan istekli her öğrenci, Burs Başvuru Formu’nu doldurur ve gerekli diğer belgeleri de ekleyerek, Vakıf tarafından duyurulan başvuru süresi içerisinde Vakfa veya Vakfın belirleyeceği yere teslim eder. Başvuru sahibi tarafından imzalanmayan formlar dikkate alınmayacaktır.

 

Madde -13- Adayların Burs Komisyonu’nca Seçilmesi

 

Burs, maddi imkandan mahrum olduğunu beyan eden, maddi imkanları eşit yetersizlikte olan adaylardan başarı durumu önde olana verilir.

 Vakfa sunulan öğrenci başvuru belgeleri Burs Komisyonu tarafından değerlendirilir. Komisyon gerekli görürse ek bilgi ve belgeler isteyebilir, mülakat yapabilir.

Gerekli adaylık şartlarını taşımayan ve/veya belgeleri eksik olan öğrencinin başvurusu Burs Komisyonunca incelenmez.

Burs Komisyonu, ayrılan burs sayısı kadar asil ve  1/5’i kadar yedek aday seçer.

 

Madde -14-  Burs Komisyonu Tutanağı

Burs Komisyonu tutanağında burs tahsisi için seçilen asil ve yedek adayların adları  değerlendirme puanlarına göre sıralanır. Ayrıca her adayın Burs Başvuru Formu ve ilgili belgeleri tutanağa eklenir.

 

Burs Komisyonu; tutanağı ve ekli belgeleri,  Vakıf Yönetim Kurulu Başkanlığına sunar.

 

Madde -15- Bursun Öğrenciye Tahsis Edilmesi

 

Öğrenciye bursun tahsisi,   Burs Komisyonu’nun önerisi üzerine, Vakıf Yönetim Kurulunca yapılır.

 

Vakıf Yönetim Kurulu, öğrencilerin başarı ve ekonomik durumlarını Burs Komisyonu tutanaklarına dayalı olarak inceler gerekli görürse ek bilgi ve belgeler ister; kazananlara gerekli duyuruyu uygun gördüğü araçlar ile yapar.

 

Madde -16- Bursların Ödenmesi

 
 1. Belgeleri tam olan ve Vakıf Yönetim Kurulu tarafından bursu onaylanan öğrencilerin aylık öğrenim bursları şahsen bildirecekleri kişisel banka IBAN hesaplarına yatırılır.

 
 1. Belgeleri tam olan ve Vakıf Yönetim Kurulu tarafından bursu onaylanan öğrencilerin aylık yurt bursları öğrencinin kaldığı yurt idaresinin bildireceği banka hesabına öğrenci adına “yurt bursu” açıklaması yapılarak yatırılır. 

Madde -17- Bursun Ertesi Yıl İçin Uzatılması

 

Vakıf, her öğretim yılı sonunda burslularının başarı durumlarını ilgili öğretim kurumlarından ister.

 
 1. Ön Lisans ve Lisans için: Öğrencinin öğretim yılı sonunda bulunduğu yıl veya yarıyıl normal eğitim programı derslerinden en fazla 2 (iki) başarısız dersi olabilir. Bütünleme dahil genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 2,5 veya 100 üzerinden en az 60 olup öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu, Burs Komisyonunun önerisi ile Vakıf Yönetim Kurulunca kabul edilirse ertesi yıl devam eder.

 
 1. Yüksek Lisans için: Genel başarı ortalaması 4 üzerinden en az 3 veya 100 üzerinden en az 75 olup öğretim kurumunca başarılı sayılan ve bir üst yıl veya yarıyıla geçiş hakkını kazanan öğrencinin bursu Burs Komisyonunun önerisi ile Vakıf Yönetim Kurulunca kabul edilirse ertesi yıl devam eder.

 

Madde -18-  Bursun Kesilmesi

 
 1. Resmi ve özel bir kurumdan karşılıksız burs alan öğrenci, Antalya Üniversite Destekleme Vakfı bursuna aday olamaz.  Bursu aldıktan sonra başka yerden benzeri destek bulan öğrencinin bursu Vakıf tarafından kesilir. Bursiyer, bu durumu en geç 15 gün içerisinde Vakfa bildirmek zorundadır. Bursun kesilmesini gerektiren nedenin resen öğrenilmesi halinde de burs kesilir. Ayrıca durumu bu yönetmelik hükmüne uymadığı tespit edilen öğrencinin de bursu Vakıf tarafından kesilir.

 
 1. Disiplin Yönetmeliği’ne aykırı davranışları nedeniyle disiplin cezası (uyarı cezası dışında)  alan öğrencilerin bursu Yönetim Kurulu kararı ile iptal edilir. Bu öğrenciler burs için tekrar başvuruda bulunamazlar.

 2. Mazereti nedeniyle bağlı bulunduğu Fakülte Yönetim Kurulu onayı ile dönem izni alan veya herhangi bir nedenle Üniversiteyle ilişiği kesilen öğrenciye, burs ödemesi yapılmaz.  Bursiyere ödeme yapılmış ise, geri alınabilir.

 3. Yönetime haber vermeden yurttan ayrılan ve/veya dönmeyen ya da yurtta kalması sakıncalı görülen ve/veya yurtla ilişiği kesilen öğrencinin yurt  bursu kesilir. Vakıf, diğer haklı bir nedenin ortaya çıkması halinde de, öğrencinin yurt bursunu kesmeye yetkilidir.

Dördüncü Bölüm

      TEMEL BİLİMLER BURSU

Madde -19-

Vakıf, Antalya’da kurulan üniversitelerdeki temel fen bilimlerini (matematik, fizik, kimya, biyoloji) desteklemek amacıyla, ilgili fakültenin her bölümünde başarı sıralamasında en yüksek puanı alan ilk 5 (beş) birinci sınıf öğrencisine, maddi imkanlarına bakılmaksızın karşılıksız öğrenim bursu verebilir. Bunun için ilgili fakülte yönetiminin, dereceye giren bölüm öğrencilerini, dayanağı olan öğretim kurumu başarı belgeleri ve gerekirse istenecek diğer belgeler ile birlikte her yıl en geç 15 Ekim tarihine kadar bildirmek suretiyle Vakfa başvurması yeterlidir.

Başvuru, takip eden ilk Yönetim Kurulu toplantısında karara bağlanır.

Vakıf, başvuruda yer almayan ve/veya eksik kalan bölüm kontenjan/lar/ını diğer bölüm/ler/e aktarabilir. Bu madde kapsamında burs verilecek öğrenci sayısı en fazla 20 (yirmi) dir.

Vakıf, temel fen bilimleri bursu verip vermemekte, burs vereceği bölüm, sınıf/lar/ı, burs süresini, miktarını ve diğer koşulları belirlemekte, değiştirmekte veya iptal etmekte serbesttir.

 

Beşinci Bölüm

YURT BURSLARI

Madde-20-

Vakıf,  başarılı, ancak maddi desteğe ve barınmaya ihtiyacı olan, Vakfa ait Kız Öğrenci Yurdunda kalan kız öğrencilere, işbu yönetmelik hükümleri çerçevesinde kısmi yurt bursu verir.

 Vakıf, şehit çocuklarına, işbu yönetmelik hükümleri çerçevesinde tam yurt bursu verir.

 Bu madde kapsamında burs verilecek öğrenci sayısı en fazla 25 (yirmibeş) tir.

Vakıf, yurt bursu verip vermemekte, burs süresini, miktarını, yeri ve diğer koşulları belirlemekte, değiştirmekte veya iptal etmekte serbesttir.

Altıncı Bölüm

DİĞER HÜKÜMLER

 

Madde-21-Burslardan Yararlanma

 Birden fazla burs almaya hak kazanan öğrenci, yalnızca tek bir burstan yararlanır.
 

Madde-22- Duyurular

Burs almak isteyen ve almış olan tüm öğrenciler burslarla ilgili duyuruları izlemek ve bilmekle yükümlüdür.

 

Madde 23- Vicdanı Yükümlülük 

Her Vakıf burslusu, kendisini Vakıf ailesinin bir ferdi sayar ve Vakfın gelişmesine katkıda bulunmayı, hayata atıldıktan sonra kendisi gibi başka bir öğrenciye imkânları ölçüsünde maddi destek sağlamayı görev bilir. Bu, vicdanı bir sorumluluktur.
 

Madde 24- Eğitim Boyu ve Sonrası Etkinlikler

Vakıf bursluları, eğitimleri boyunca veya sonrasında Vakıfça düzenlenecek sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklere katılmayı, gerekirse Vakfın göstereceği işyerlerinde ve/veya işlerde çalışmayı görev bilirler.

 

Yedinci Bölüm

 

    MALİ HÜKÜMLER

 

Madde -25- Bursun Kapsamı 

Her üniversite için yıllık kontenjan miktarı, burs alacak öğrenci sayısı, bursların türleri, miktar ve süreleri, ödeme zamanı Vakıf bütçesinde bu iş için ayrılan ödeneğe uygun olarak her akademik yıl başlangıcından önce yapılacak toplantıda,  Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir.

 

Madde -26- Yıllık Burs Ödeneğinin Burs Türlerine Dağılımı 

Yıllık burs ödeneğinin dağılım oranları Vakıf Yönetim Kurulunca belirlenir.
 

ÜÇÜNCÜ KISIM

 

Birinci Bölüm

 

Madde -27- Ödül Türleri

Vakıf tarafından verilecek başlıca ödül türleri şunlardır:

 

A.Ödül Heykelciği,
B. Para Ödülü, 

C.Hediye

 

Yönetim Kurulu ödül türü, miktar ve tutarları ile başvuru koşullarını dilediği şekilde belirlemeye ve değişiklik yapmaya yetkilidir.

 

İkinci Bölüm

 

Madde -28- Adaylık Koşulları

Ödüller, Yönetim Kurulu tarafından eğitim, kültür, spor, sağlık, bilimsel araştırma ve geliştirme konularında gelişime katkı sağlayan başarılı ve örnek öğrencilere verilir.

 

Ödüle layık olabilecek adaylar Vakıf Yönetim Kurulu'na sunulur. Yönetim Kurulu, ödülün bir veya daha çok kişiye verilmesini kararlaştırabileceği gibi, ödüle layık aday görülmediği takdirde ödül verilmemesine da karar verebilir. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde kendi belirleyeceği kişi ve kurumlardan danışmanlık hizmeti alabilir.

 


 

 

Üçüncü Bölüm

 

Madde -29- Ödüllerin Dağıtımı


Ödülün bir dalda birden fazla aday arasında bölüştürülmesi uygun görüldüğünde, parasal ödül tutarı adaylara paylaştırılır. Aynı etkinlikte, bir kişi birden fazla ödül kazanamaz. Bir kez ödül kazanan kişi, daha sonraki yıllarda ödüle aday gösterilebilir.


DÖRDÜNCÜ KISIM

 

SON HÜKÜMLER

Madde -30- Yürütme

Bu yönetmelik hükümlerini Vakıf Yönetim Kurulu yürütür. Vakıf Yönetim Kurulu bu tür bursları ve ödülleri devam ettirmek veya ettirmemekte, her türlü değişiklik yapmakta serbesttir.
 

Madde -31-Yürürlük

Bu Yönetmelik,  Vakıf Yönetim Kurulu’nun 20/09/2005 tarih ve 2005-34 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş ve 06/12/2018 tarih ve 2018-12 sayılı kararı ile güncellenmiştir.

 

EK: Antalya Üniversite Destekleme Vakfı Burs Başvuru Formu


 

Burs başvuruları için detaylı bilgi

YUKARI