ANTALYA ÜNİVERSİTE DESTEKLEME VAKFI

BURS BAŞVURU FORMU

Bu formun tamamı öğrenci tarafından doğru,açık ve eksiksiz olarak doldurulacaktır.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı bursundan yararlanabilmeniz için Antalya il sınırları içerisinde öğrenim görmeniz ve herhangi bir resmi veya özel bir kurum/ kuruluştan burs almamanız gerekmektedir. Başka bir kurum/kuruluştan burs aldığı tespit edilen öğrencinin bursu, her hangi bir ihtar ve/veya ihbara gerek olmaksızın, Vakıf tarafından kesilecek ve varsa ödenen miktar, sözlü veya yazılı talebi üzerine, Vakfa derhal defaten iade edilecektir.

Adreslerde il, ilçe, semt, mahalle adları ile  sokak ev ve  kod numaraları ile ev ve cep telefon numaraları mutlaka belirtilecektir.

1. BURS İSTEGİNDE BULUNAN ÖĞRENCİNİN KİMLİK VE OKUL BİLGİLERİ

1. Adı Soyadı :

2. T.C Kimlik No :

3. Baba Adı :

4. Anne Adı :

5. D. Tarihi (Gün AY Yıl) :

6. Doğum yeri (il,ilçe,köy) :

7. Cinsiyeti :

8. Medeni Hali :

9. Cep Tel No: :

10. E-posta adresi :

11. Varsa banka IBAN numarası :

12. Üniversitesi :

13. Fakültesi /Yüksekokulu :

14. Bölümü :

15. Sınıfı :

16. Öğrenci No: :
17. Giriş Yılı ve Bölüm Puanı :
18. Türkiye Sıralamasındaki Yeri :
19. Okul Bitirme Başarısı :
20. Öğrencinin katıldığı Uluslararası Yarışma/olimpiyat/ Sosyal Sorumluluk Projesi (SSP) temsil/başarı :
21. Ulusal Yarışma/SSP temsil/başarı :
22. Öğrenim Süresince İkamet Durumu ve adresi :
Adres Bilgisi Devamı (Mahalle /İlçe / İl) :
 
Aile ile  
Akraba Yanı
Devlet Yurdu  
Ev tutarak arkadaşlarıyla veya özel yurttta
Ev tutarak tek başına  
23.

Öğrenciye düşen aylık ödeme

Var ise ortak evde kalınan kişi sayısı

:

2.AİLENİN SOSYO EKONOMİK DURUMU:

24. Baba : Hayatta / Vefat Etti / Vefat Yılı
25.

Babanızın Mesleği:

Yıllık Net Geliri:       

 
26. Anne : Hayatta / Vefat Etti / Vefat Yılı
27.

Annenizin Mesleği:

Yıllık Net Geliri:       

   
28.

Var ise;

Öğrencinin eşinin Mesleği:

Yıllık Net Geliri:      

   
29. Anne-Baba   Evli ( ) / Boşanmış( ) /Diğer( )
30. Anne baba ayrı ise kimin yanında kalıyorsunuz :
31. Sizin ve ailenizin geçim sorumluluğu kimin üzerindedir? Sizin dışınızda bakmakla yükümlü olduğu diğer fert sayısını belirtiniz. :
32. Varsa ailenin diğer gelirlerinin türleri ve yıllık miktarları: :
33. Ebeveyninizin vefatı nedeniyle size bağlanan maaşın yıllık miktarı: :
34. Bedensel engeliniz var ise, oranı ile birlikte belirtiniz: :
35. Ailede engelli var ise, oranı ile birlikte belirtiniz:: :
36 Ailenin Oturduğu Ev
 
Mülk  
Kira
Lojman  
Diğer  
Aylık Kira Bedeli
37 Acil Durumlarda Aranacak Kişinin
 
Adı / Soyadı  
Telefon No:
38. Başka herhangi bir resmi veya özel kurum/kuruluştan burs alıyor musunuz? Nereden ? :
39. Aileye ait gayrimenkul listesi ve yaklaşık değerleri ( konut,işyeri,arsa,vs): :
40. Ailenin olağandışı önemli harcamalarının türü ve miktarı (kredi,zorunlu sağlık harcamaları vb…) :
41. Ailenin İkametgah Adresi: :
Ailenin İkametgah Adresi (Devamı): :
42. Ailenin Telefon Numaraları (cep / ev) :

3.KARDEŞLERE İLİŞKİN BİLGİLER

 

(Başvuru sahibi hariç)

Adı Soyadı

 

Yaşı

 

Öğrenci ise, devam ettiği okul (ilköğretim, lise, yükseköğretim)

 Var ise alınan aylık burs miktarı Varsa çalışanların işi ve aylık geliri

Aile ile birliktemi yoksa ayrı mı yaşadığı

 

4. GENEL

43.

Antalya Üniversite Destekleme Vakfı bursunu nasıl duydunuz?

Vakfın çalışmalarıyla ilgili düşünce ve önerileriniz nelerdir?

:
44.

Yukarıdaki 1,2,3 ve 4. bölümlerde tarafımca verilen tüm bilgilerin doğru ve eksiksiz oluğunu, aksi takdirde doğabilecek sonuçlardan tek başıma sorumlu olacağımı kabul ve beyan ederim :

45.

Eklemek istedikleriniz :

 

:

46. Başvuru Tarihi:  

47. AD / SOYAD  

İMZA

 

 

5. İLK KEZ BAŞVURANLAR İÇİN BAŞVURU FORMUNA EKLENECEK BELGELER

Belge tarihleri, başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesine ait olmalıdır. Belgeler süresinde ve eksiksiz olarak Vakfa teslim edilmelidir. Aksi takdirde başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı hariç diğer belgelerin orijinal olmaları zorunludur.
1. Nüfus cüzdanı fotokopisi ve bir adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)
2. Nüfus Müdürlüğünden veya e- devletten alınmış 'Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği' (Anne baba adına alınmış, tüm aile fertlerinin gösterildiği belge)
3. Ailenin ikamet ettiği yerleşim yerini gösteren 'Yerleşim Yeri Belgesi' (E-devlet'ten alınabilir. Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneğinde adres bilgisi yer alıyorsa, bu belgenin alınmasına gerek yoktur.)
4. Gelir beyanı ile ilgili olarak:
a. Çalışan anne - babanın maaşlarını gösterir ücret bordrosu (Kamu kurumlarında çalışanlar e-devlet’ den alabilir),
b. Serbest çalışan anne-baba için gelir vergisi beyannamesinin/kurumlar vergisi beyannamesinin fotokopisi,
c. Emekliler için aylık maaşı gösterir belge (E-devlet'ten alınabilir. Emekli olmakla birlikte aktif çalışan anne-baba için onaylı maaş bordrosu da eklenmelidir.)
d. Çiftçilikle uğraşan anne-baba için Ziraat Odasından Gelir Durum Belgesi,
5. Rapora bağlı sakatlık durumu (kendisi ve 1. derece aile bireyleri),
6. Resmi görevde iken sakat kalan, şehit olan ve 2828 sayılı kanunun hükümlerine göre devlet himayesinde veya koruyucu bir aile himayesinde olanların resmi belgeleri,
7. Çalışmayan, geliri olmayan anne - baba için herhangi bir işte çalışmadıklarını, Sosyal Güvenlik Kurumuna kayıtlı olmadıklarını gösterir belge (e-devlet’ten alınabilir), ,
8. Öğrenci olan 18 yaşını aşkın bekar kardeşler için öğrenci belgesi,
9. Öğrencinin Başarı Durumunu Gösterir Belgeler:
a. Ön Lisans ve Lisans öğreniminin 1. sınıfına yeni başlayan öğrenci için; Yerleştiği yüksek öğretim kurumunu gösterir Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Yerleştirme Sonuçları Belgesi (YKS) ve devam edeceği sınıfı gösteren onaylı Öğrenci Belgesi (E-devlet'ten alınabilir),
b. Yüksek Lisans öğreniminin 1. sınıfına yeni başlayan öğrenci için; lisans bitirme derecesini ve yüksek lisans öğrenimine kabul edildiğini gösterir yüksek öğretim kurumu belgesi,
c. Ön Lisans, Lisans ve Yüksek Lisans öğrenimi alan ara sınıf öğrencisi için; bulunduğu yıl veya yarıyıl derslerinden aldığı notları, bütün derslerin genel not ortalamasını, sınıf içindeki başarı sıralamasını ve kaydolduğu üst sınıfı gösterir öğretim kurumu belgesi (Transkript)

6. BURSUN DEVAMI İÇİN YAPILACAK BAŞVURUDA GEREKLİ OLAN BELGELER

Belge tarihleri, başvuru tarihinden en fazla üç ay öncesine ait olmalıdır.
Maddi imkansızlık durumu müteakip öğretim yılında devam eden öğrencinin burs talebinin değerlendirmeye alınabilmesi için:
“Burs Başvuru Formu’' nun doldurularak, öğrencinin başarı durumunu gösterir belge (transkript) ve üst sınıfa kaydolduğunu gösterir belge (öğrenci belgesi) ile birlikte Vakfa teslim edilmesi gereklidir.

 

Burs başvuruları için detaylı bilgi

YUKARI